Adviesbureau Wingelaar & Reineke maakt gebruik van cookies. Meer informatie.×

Privacyreglement

Op grond van artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet Suwi) is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheden bij de uitvoering van deze wet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van deze wet is voorgeschreven of toegestaan. Dit verbod is
niet van toepassing, indien:
  • Enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht.
  • Degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben.
  • De gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.
Adviesbureau Wingelaar & Reineke beschikt - om de opdrachten te kunnen uitvoeren - over informatie over de klant. De geheimhoudingsplicht van artikel 74 wet Suwi is op Adviesbureau Wingelaar & Reineke van toepassing en dient derhalve door Adviesbureau Wingelaar & Reineke te worden nageleefd.De geheimhoudingsplicht is niet alleen van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van Adviesbureau Wingelaar & Reineke, maar op alle medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn (dus ook medewerkers die door Adviesbureau Wingelaar & Reineke worden ingehuurd).

Daarnaast is op de verwerking van de persoonsgegevens door Adviesbureau Wingelaar & Reineke de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Adviesbureau Wingelaar & Reineke leeft de bepalingen uit deze wet strikt na.
Deze verplichting blijft ook gelden nadat de Toegangsovereenkomst is beëindigd.
  • De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de Wbp.
  • De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Adviesbureau Wingelaar & Reineke met de opdrachtgever gesloten Toegangsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.
  • Adviesbureau Wingelaar  & Reineke draagt er zorg voor, dat een ieder die bij de uitvoering van de opdracht door Adviesbureau Wingelaar & Reineke betrokken is, de bovengenoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft.
  • Adviesbureau Wingelaar & Reineke zal daartoe van elke medewerker, die betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, een door de betreffende medewerker ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring overleggen.
  • Adviesbureau Wingelaar & Reineke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.
  • Adviesbureau Wingelaar & Reineke leeft de meldingsplicht van hoofdstuk 4 van de Wbp  na en stelt de klant op de hoogte van de meldingen aan het College bescherming persoonsgegevens alsmede van de wijze waarop hij hiervan kennis kan nemen.
  • Adviesbureau Wingelaar & Reineke verwijdert 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant de tot de persoon van die klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten.
Aldus verklaart Adviesbureau Wingelaar & Reineke zich akkoord om de bovenstaande bepalingen strikt na te leven.

Moergestel, 1 september 2014

Drs. G.J. Wingelaar
A.K. Reineke

U kunt ook onze privacyreglement downloaden.