Algemene voorwaarden

U kunt ook onze algemene voorwaarden downloaden.
Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)voorstellen van Adviesbureau Wingelaar & Reineke (hierna: W&R) en op alle met W&R gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen en de overige bepalingen blijven onverkort van kracht. 
 3. Naast deze voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten of leveringen van W&R. Indien er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de betreffende bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 6. Voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door W&R is ingestemd.
 7. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met W&R in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 8. W&R behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 9. W&R is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook dan gelden de onderhavige voorwaarden.
Artikel 2 - (Prijs)voorstellen en overeenkomsten
 1. Voorstellen en opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Voorstellen en prijzen zijn steeds gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen.
 2. Een voorstel geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen, namelijk bij te verrichten diensten op basis van een uurtarief of vaste prijs, bij levering van producten geldt een prijs per product of een overeengekomen totaalprijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, geleverde of ingezette producten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door W&R gespecificeerd hoeveel uren en producten zijn ingezet of geleverd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. Tenzij schriftelijk anders bepaald, zal de opdrachtgever de voorbereidingskosten aan W&R vergoeden in geval hij geen opdracht tot het verrichten van diensten en/of levering van producten verstrekt.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor opdracht ondertekend retour is gezonden aan W&R of indien de opdrachtgever overduidelijk met een voorstel instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht W&R niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in een voorstel vermelde prijs.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten en/of te leveren producten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijzigingen worden tussen partijen vastgelegd. 
 7. De opdrachtgever en W&R komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van W&R gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot voorstellen en kenmerken van producten of diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. W&R garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, (prijs)voorstellen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, of op de website, binden W&R niet.
Artikel 3 - Prijzen
 1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die W&R in haar voorstel of opdrachtbevestiging aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.
 3. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet of andere van overheidswege geldende bepalingen, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 4. Indien W&R en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat W&R ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is W&R gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.
 5. W&R mag tevens een overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan W&R, dat in redelijkheid niet van W&R mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te ver
Artikel 4 - Betaling
 1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. W&R is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever administratiekosten verschuldigd en verkeert de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle (buiten) gerechtelijke kosten die W&R als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW. 
 5.  Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt; derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
 6. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever, is W&R bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 7.  De opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze voorwaarden is voorzien. W&R heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.
Artikel 5 - Uitvoering van diensten
 1. De opdrachtgever is gehouden alle door W&R verlangde informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht tijdig aan W&R te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan W&R verstrekte informatie.
 2. Indien W&R bij de uitvoering van een opdracht afhankelijk is van de door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever W&R niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever aan W&R informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 4. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat W&R in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan W&R schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. W&R zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van W&R zoals bepaald in deze voorwaarden.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan zal bij overschrijding van deze termijn, de overeenkomst voor onbepaalde tijd worden voortgezet. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever W&R hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Overeenkomsten die tussen W&R en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht iets anders voortvloeit of tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 6 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
 8. Een opzegging dient steeds schriftelijk -aangetekend- plaats te vinden.
 9. Indien door W&R of door W&R ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 6 - Reclame
 1. De opdrachtgever is verplicht geleverde producten binnen drie werkdagen na ontvangst nauwkeurig te (laten) controleren. Het recht op reclame komt na afloop van die termijn te vervallen.
 2. De door W&R verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd. Het recht op reclame komt na afloop van die termijn te vervallen.
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door W&R aan de opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapportages, (elektronische) bestanden en dergelijke blijven eigendom van W&R totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met W&R gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst aan W&R is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere opdrachten.
 3. De opdrachtgever mag producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
 1. W&R is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 2. W&R is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat W&R is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor W&R kenbaar behoorde te zijn. 
 3. W&R is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 4. Indien W&R, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de diensten of producten waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. De opdrachtgever vrijwaart W&R van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met W&R gesloten overeenkomst tegen W&R kunnen doen gelden.
 6. Een grond die aanleiding kan zijn voor een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij W&R schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
Artikel 9 - Overmacht
 1. In geval van overmacht is W&R niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van W&R onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van W&R en niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.8 op te zeggen, zonder dat één van partijen daardoor recht heeft op schadevergoeding.
 4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.
 5. Indien W&R ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is W&R gerechtigd om het reeds nagekomen of na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 - Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, W&R gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en W&R zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is W&R niet gehouden tot het vergoeden van schade en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
 1. De opdrachtgever erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, schema’s, rapportages of andere uitingen met betrekking tot de producten of diensten berusten bij W&R.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van materiaal of rapportages van W&R, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van W&R.
 3. De opdrachtgever vrijwaart W&R voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door W&R worden gebruikt.
Artikel 12 - Opschorting en ontbinding
 1. 1. W&R is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst W&R ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.
  c. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. W&R kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. W&R kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. W&R zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. W&R kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het niet mogelijk is het overeengekomen resultaat te bereiken.
 5. Bedragen die W&R heeft gefactureerd of nog zal factureren verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 6. Indien W&R aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen drie werkdagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en heeft W&R het recht de daaruit voortvloeiende schade, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.
Artikel 13 - Werving & Selectie
 1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bestaat een procedure van werving & selectie uit drie fasen: wervingfase, selectiefase en contractfase.
 2. Bij een procedure van werving & selectie wordt in beginsel in drie fasen gefactureerd: bij opdracht (startfee), bij besluit tot aanbieden contract door de opdrachtgever aan de geselecteerde (selectiefee) en op de eerste werkdag van de geselecteerde (slotfee). De totale fee is gebaseerd op het salaris van de geselecteerde, waaronder moet worden begrepen het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en inclusief eventuele 13e of 14e maand en vaste bonus conform het arbeidscontract en overige emolumenten.
 3. Eventuele advertentiekosten, in overleg te maken, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In de procedure en in de totaalprijs is één assessment inbegrepen; meerdere assessments zijn tegen meerprijs mogelijk. 
 5. Bij het om welke reden dan ook tussentijds beëindigen van een procedure is de opdrachtgever de startfee en selectiefee verschuldigd.
 6. Als een tussentijdse beëindiging wordt tevens aangemerkt, de situatie dat de uitvoering van een procedure tussentijds langer dan zes maanden ‘on hold’ gezet wordt door de opdrachtgever. Indien de uitvoering van een procedure die langer dan drie maanden ‘on hold’ heeft gestaan weer hervat kan worden, is de opdrachtgever vanwege de opnieuw uit te voeren werkzaamheden een extra fee verschuldigd van 80% van de eerder in rekening gebrachte startfee.
 7. Indien na het besluit tot het aanbieden van een contract door de opdrachtgever er alsnog geen arbeidscontract tot stand komt, blijft de opdrachtgever de startfee en selectiefee verschuldigd. Indien W&R op zoek dient te gaan naar een nieuwe kandidaat, geldt dat als nieuwe opdracht en past W&R een korting toe van 20% op de startfee.
 8. Indien tijdens de wervingfase de opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigt dat W&R de werving opnieuw moet opstarten, is de opdrachtgever een tweede startfee verschuldigd.
 9. Indien er een assessment door W&R is afgenomen, biedt W&R garantie op een geselecteerde kandidaat, in die zin dat als binnen drie maanden op basis van concrete feiten blijkt dat de kandidaat niet naar verwachting functioneert, W&R een nieuwe wervingprocedure zal opstarten tegen 50% van de prijs van de eerdere procedure waarbij die kandidaat is geworven
Artikel 14 - Andere diensten en producten
 1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, wordt er bij loopbaanbegeleidingstrajecten, coachingstrajecten en andere adviestrajecten 50% van de overeengekomen prijs gefactureerd bij opdracht en de resterende 50% indien minimaal de helft van de looptijd van het traject is verstreken en/of minimaal de helft van de te verrichten werkzaamheden zijn verricht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, wordt bij assessmentopdrachten 50% van de overeengekomen prijs gefactureerd bij opdracht en de resterende 50% indien het diepte-interview na het assessment heeft plaatsgevonden.
 3. Bij het om welke reden dan ook tussentijds beëindigen van een van de trajecten als in lid 1 of 2 bedoeld, is de opdrachtgever in ieder geval de eerste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd en is W&R gerechtigd ook haar overige werkzaamheden tegen haar uurtarief in rekening te brengen indien zij reeds meer dan 50% van de te verrichten werkzaamheden heeft verricht.
 4. Indien een deelnemer aan een loopbaanbegeleidings-, coachingsof ander traject minder dan 48 uur voor een afspraak de afspraak, om welke reden dan ook, afzegt, is W&R gerechtigd om 50% van de voor die afspraak gereserveerde tijd bij de opdrachtgever in rekening te brengen, bij een afzegging minder dan 24 uur 75% en bij een afzegging minder dan 12 uur 100%.
 5. Annuleringen of beëindigingen als in artikel 13 en 14 bedoeld, dienen schriftelijk, of via een elektronisch bericht, plaats te vinden. 
Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle voorstellen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit voorstellen of opdrachtbevestigingen van W&R of overeenkomsten die met W&R zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.