Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Adviesbureau Wingelaar & Reineke uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Adviesbureau Wingelaar & Reineke verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Adviesbureau Wingelaar & Reineke levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Adviesbureau Wingelaar & Reineke dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Adviesbureau Wingelaar & Reineke verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Adviesbureau Wingelaar & Reineke worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet Suwi)
Op grond van artikel 74 van de wet Suwi is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheden bij de uitvoering van deze wet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van deze wet is voorgeschreven of toegestaan. Dit verbod is niet van toepassing, indien:
  • Enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht.
  • Degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben.
  • De gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.
Adviesbureau Wingelaar & Reineke beschikt - om de opdrachten te kunnen uitvoeren - over informatie over de klant. De geheimhoudingsplicht van artikel 74 wet Suwi is op Adviesbureau Wingelaar & Reineke van toepassing en dient derhalve door Adviesbureau Wingelaar & Reineke te worden nageleefd. De geheimhoudingsplicht is niet alleen van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van Adviesbureau Wingelaar & Reineke, maar op alle medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn (dus ook medewerkers die door Adviesbureau Wingelaar & Reineke worden ingehuurd).

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Adviesbureau Wingelaar & Reineke persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Adviesbureau Wingelaar & Reineke, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Adviesbureau Wingelaar & Reineke aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Adviesbureau Wingelaar & Reineke zal uw gegevens niet aan derden verkopen. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden zal Adviesbureau Wingelaar & Reineke te allen tijde conform de AVG te handelen.

Nieuwsbrief
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt Adviesbureau Wingelaar & Reineke Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Adviesbureau Wingelaar & Reineke kan haar klanten ook op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen via een nieuwsbrief anders dan via MailChimp verstuurd. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om zich af te melden door middel van een link.

Cookies Google analytics
Adviesbureau Wingelaar & Reineke gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Adviesbureau Wingelaar & Reineke kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Adviesbureau Wingelaar & Reineke is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Adviesbureau Wingelaar & Reineke raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Adviesbureau Wingelaar & Reineke verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@wingelaarenreineke.nl. Adviesbureau Wingelaar & Reineke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Adviesbureau Wingelaar & Reineke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adviesbureau Wingelaar & Reineke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adviesbureau Wingelaar & Reineke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adviesbureau Wingelaar & Reineke op via info@wingelaarenreineke.nl. 

Adviesbureau Wingelaar & Reineke is als volgt te bereiken
Heuvelstraat 5A
5066 PB Moergestel
KvK: 18062076 
T. 06 - 15 10 61 89
E. info@wingelaarenreineke.nl

Adviesbureau Wingelaar & Reineke kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.